Home  >  Onze werkwijze

Onze werkwijze; Competentiegericht Werken

In veel organisaties en instellingen zoals de jeugdhulp, werkt men met het sociaal competentiemodel. De visie van dit model geeft weer dat het nooit te laat is om aan jeugdigen, die problemen tegenkomen in hun ontwikkeling, hulp te bieden

Binnen de woonlocaties van Wonen met Zorg wordt gewerkt met het Competentiegericht Werken. Jeugdhulp met als doel de ontwikkeling van de jeugdige te bevorderen en zijn veiligheid waar nodig te herstellen. Principes vanuit het vraaggericht en oplossingsgericht hulpverlenen maken daarbij een onderdeel uit van het hulpverleningsproces. Competentiegerichte hulpverlening richt zich op het verwerven van (potentiĆ«le) krachten waarbij het in eerste instantie gaat om het leren van nieuw gedrag zodat de jeugdige voor zichzelf een nuttige en betekenisvolle plek in de samenleving kan verwerven. Met andere woorden: dat wat er van een jeugdigeĀ verwacht en gevraagd wordt, is (nog) te moeilijk voor hem of haar. Daarbij kijken wij vooral naar wat er goed gaat, en het toekomstperspectief vergroten. Er wordt zorg op maat aangeboden binnen de kaders van de mogelijkheden. Zowel individueel als in groepsverband, toewerken naar zelfredzaamheid staat centraal.

Het totale begeleidingstraject is opgedeeld in een aantal fases, namelijk:
Fase 1: Wennen en samenwerken;
Fase 2: Werken aan leerdoelen;
Fase 3: Voorbereiden op toekomstperspectief.

Per fase zijn doelen en interventies uitgewerkt. Dit voor zowel de jeugdigen, het netwerk als de begeleiding. De jeugdigen worden op meerdere levensgebieden begeleid en gecoacht. Dit kan bijvoorbeeld zijn op gebied van sociale en probleemoplossende vaardigheden, maar ook hele concrete dingen zoals koken, wassen en andere huishoudelijke taken. Onderwijs, dagbesteding en de vrijetijdsbesteding is een onderdeel in de begeleiding van de jeugdige. Ook is er veel aandacht voor samenwerken en sociale interacties.

Wonen met Zorg is kleinschalig georganiseerd en daardoor zijn wij in staat om flexibel, transparant, laagdrempelig te werken. En kunnen wij vaak ook snel begeleiding en ondersteuning geven, daar waar nodig, op maat, passend bij de hulpvraag. Wonen met Zorg biedt geen behandeling. Dit is bewust extern georganiseerd.

  • Hulpverlening die transparant en laagdrempelig wordt vormgegeven.
  • Hulpverlening die gericht is op ontwikkeling, competentiegericht en aandacht hebben voor wat goed gaat.
  • Hulpverlening zolang als nodig is, maar niet meer dan nodig.