Home  >  Het zorgproces

Het zorgproces

Het is anders dan thuis, maar samen maken we een vertrouwde woonplek

Aanmelding

De aanmelding verloopt via de zorgcoördinator, d.m.v. het contactformulier op de website, telefonisch of per mail. Als er op een woonlocatie gebeld wordt met een aanmeldingsvraag wordt er doorverwezen naar de zorgcoördinator.

Analyseren aanmelding

Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groepen te creëren. Een samenstelling, die voor de bewoner leefbaar en aangenaam is en waarbinnen wij onze professie kunnen uitoefenen. Dit wil zeggen dat wij bepaalde bewoners wel of niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. De zorgcoördinator en gedragskundige maken een eerste inschatting of de aanmelding geschikt is en er een zorgroute ingezet kan worden. Wij hanteren een in- en exclusiecriteria voorafgaand aan de plaatsing.

Exclusiecriteria

  • Acute niet behandelde verslaving;
  • Ernstige psychiatrische problematiek, die een gesloten opname vereist;
  • Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep;
  • Een samenwerkingsrelatie niet mogelijk is of niet tot stand komt;
  • Een ernstige vorm van automutilatie.

Dossier verzamelen

Als blijkt dat de bewoner geschikt is en er een passend zorgaanbod gerealiseerd kan worden, zal de gedragskundige het dossier opvragen van de cliënt om meer informatie te verzamelen en goed afgewogen beslissing kan maken voor een intake. De zorgcoördinator of de gedragskundige zal een intake inplannen. Daarnaast worden er intakeformulieren opgestuurd, zodat deze vooraf al kunnen worden ingevuld.

Intake

De intake wordt uitgevoerd door de gedragskundige en de zorgcoördinator. Een intakegesprek om te verdiepen in de hulpvraag en een indruk te krijgen van de aangemelde bewoner en zijn netwerk. Als de intake geweest is kan er soms direct al een uitspraak gedaan worden of de plaatsing akkoord is, maar soms moet dit nog intern besproken worden. De uiteindelijke uitkomst zal door de gedragskundige of de zorgcoördinator gecommuniceerd worden met de verwijzer, bewoner en/ of het netwerk.

Plaatsingsgesprek

Dit gesprek is er om het wonen wat meer vorm te geven en zal de bewoner en zijn netwerk kennis maken met de persoonlijk begeleider. Ook zal er ingegaan worden op praktische zaken en zal er meer uitleg komen over de verhuizing, groepsafspraken en het zorgproces. De verhuisdatum is bekend en de inschrijvingen bij de huisarts en gemeente kunnen geregeld worden. De persoonlijk begeleider (PB-er) is hierbij het eerste aanspreekpunt. Ook het aanvragen van eventuele medicatie moet geregeld worden, zodat dit rond is bij de verhuizing van de bewoner.

Het zorgplan

De eerste 6 weken is een observatieperiode. Tijd om te wennen aan de nieuwe woonomgeving, nieuwe groepsgenoten, de regels en de begeleiding. Na deze 6 weken is er een voorlopig begeleidingsplan opgesteld, met voorlopige begeleidingsdoelen. Dat houdt in een persoonsbeeld, waarin de voorgeschiedenis wordt beschreven, maar waar ook ingegaan wordt op de vijf leefgebieden:

  • Wonen;
  • school/dagbesteding;
  • vrije tijd;
  • sociale contacten
  • relaties en seksualiteit.

Na 6 weken wordt er een zorgoverleg gepland met het netwerk. Hier wordt de eerste periode geëvalueerd en het begeleidingsplan besproken. Zo nodig worden er aanpassingen gedaan op het begeleidingsplan en daarna kan deze getekend worden. Na 6 maanden is er een tussenevaluatie van het begeleidingsplan en de doelen waaraan gewerkt is. Na 12 maanden volgt er een nieuw begeleidingsplan en daarmee ook weer een zorgoverleg. Uiteraard kan er vaker een zorgoverleg ingepland worden als daar behoefte aan is. Tussendoor houdt de PB-er contact met het netwerk.